Trademarks & patents

TadBlu is een geregistreerd handelsmerk

Al onze ontwerpen zijn wereldwijd gepatenteerd

Over ons privacybeleid

Tadblu BV geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom alleen gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Tadblu BV. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 07/06/2018, met de publicatie van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. In dit privacybeleid wordt beschreven welke informatie over u door ons wordt verzameld, waarvoor deze gegevens worden gebruikt, en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens kunnen worden gedeeld met derden. Wij leggen u ook uit hoe wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze privacy contactpersoon, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen hoe wij uw gegevens verwerken, waar wij ze opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens transparant zijn.

Webwinkel Software

WordPress

Onze webshop is ontwikkeld met software van WordPress, voor onze webhosting hebben we gekozen voor Combell.com. Persoonsgegevens die u aan ons ter beschikking stelt voor onze diensten worden met deze partij gedeeld. Combell.com heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Combell.com is op grond van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze veiligheidsmaatregelen omvatten de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Er worden regelmatig back-ups gemaakt om gegevensverlies te voorkomen.

WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce.

Webhosting

Combell.com

We nemen webhosting en e-maildiensten af van Combell.com. Combell.com verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Deze partij kan echter wel metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Combell.com heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Combell.com is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailing lijsten

Mailchimp

Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die via onze website wordt verstuurd, ziet u de link om u uit te schrijven. U zult onze nieuwsbrief niet meer ontvangen. Uw persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen door MailChimp. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die het transparant maken om e-mails te openen en te lezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor de verdere verbetering van de diensten en om in dit kader informatie te delen met derden.

Combell.com

Voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer maken wij gebruik van de diensten van Combell.com. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. One.com heeft geen toegang tot onze mailbox en we behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Betalingsverwerkers

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betalingsgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en om (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s diensten waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Recensies

WordPress

Wij verzamelen beoordelingen via het WordPress platform. Als u een recensie achterlaat via WordPress bent u verplicht uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WordPress deelt deze informatie met ons, zodat wij de beoordeling aan uw bestelling kunnen koppelen. WordPress publiceert ook uw naam en woonplaats op zijn eigen website. In sommige gevallen kan WordPress contact met u opnemen om een toelichting op uw beoordeling te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een beoordeling achter te laten, zullen wij uw naam en e-mailadres delen met WordPress. Zij gebruiken deze gegevens alleen om u uit te nodigen een beoordeling achter te laten. WordPress heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te controleren. WordPress behoudt zich het recht voor om derden in te schakelen voor het leveren van de dienst, wij hebben WordPress hiervoor toestemming gegeven. Alle voornoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de diensten waarvoor WordPress derden inschakelt.

Verzending en logistiek

FEDEX

Als u bij ons een bestelling plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van FEDEX om de leveringen uit te voeren. Het is noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens aan FEDEX doorgeven. FEDEX gebruikt deze informatie alleen voor de uitvoering van de overeenkomst. Ingeval FEDEX onderaannemers inschakelt, zal FEDEX uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking stellen.

DHL

Als u bij ons een bestelling plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is voor ons noodzakelijk om uw naam, adres en woonplaatsgegevens met DHL te delen. DHL gebruikt deze informatie alleen voor de uitvoering van de overeenkomst. Ingeval DHL onderaannemers inschakelt, zal DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking stellen.

GLS

Als u bij ons een bestelling plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van GLS om de leveringen uit te voeren. Het is noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met GLS delen. GLS gebruikt deze informatie alleen voor de uitvoering van de overeenkomst. In het geval dat GLS onderaannemers inschakelt, zal GLS uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking stellen.

Facturering en boekhouding

Externe verkoopkanalen – doel van de dateverwerking – algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze diensten. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd rechtstreeks verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Indien u gegevens met ons deelt en wij deze informatie gebruiken om op een later tijdstip, anders dan op uw verzoek, contact met u op te nemen, zullen wij u om uw uitdrukkelijke toestemming vragen. Uw gegevens zullen niet met derden worden gedeeld, anders dan om te voldoen aan boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen. Deze derden zijn allen tot geheimhouding verplicht op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of op grond van een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch door onze website worden verzameld, worden verwerkt met het oog op de verdere verbetering van onze diensten. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Samenwerking bij fiscale en strafrechtelijke onderzoeken

In voorkomende gevallen kan Tadblu BV op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij verplicht uw gegevens te delen, maar wij zullen ons daartegen verzetten binnen de mogelijkheden die de wet biedt.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer gebruik wenst te maken van onze diensten. Als u dit aan ons aangeeft, zullen wij dit ook opvatten als een vergeetachtig verzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, zodat wij deze gegevens zullen bewaren zolang de toepasselijke termijn verstrijkt.

Werknemers zullen echter geen toegang meer hebben tot uw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben opgesteld.

UW RECHTEN

Op basis van de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving beschikt u als betrokkene over bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of voor onze rekening worden verwerkt. Hieronder leggen wij uit wat rechten zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In principe sturen wij kopieën en afschriften van uw gegevens alleen naar uw reeds bekende e-mailadres, om misbruik te voorkomen. Indien u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen u te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in geval van een vergeten verzoek, beheren wij geanonimiseerde gegevens. U ontvangt alle kopieën en afschriften van gegevens in het machineleesbare gegevensformaat dat wij binnen onze systemen gebruiken.

U hebt te allen tijde het recht een klacht in te dienen bij de Europese Autoriteit voor gegevensbescherming https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en#member-be indien u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op onjuiste wijze gebruiken.

Recht op inzage

U hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt daartoe een verzoek indienen bij onze privacy-contactpersoon. U ontvangt binnen 30 dagen een antwoord op uw verzoek. Indien uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die over deze gegevens beschikken op het bij ons bekende e-mailadres, met vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatie Recht

U hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken (te laten verwerken) en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn. U kunt daartoe een verzoek indienen bij onze privacy-contactpersoon. U ontvangt binnen 30 dagen een antwoord op uw verzoek. Indien uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn gewijzigd.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt altijd het recht om de gegevens die wij verwerken (of waarover wij beschikken) en die op uw persoon betrekking hebben of kunnen worden getraceerd, te beperken. U kunt daartoe een verzoek indienen bij onze privacy-contactpersoon. U ontvangt binnen 30 dagen een antwoord op uw verzoek. Indien uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens totdat u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken (te laten verwerken) en die op uw persoon betrekking hebben of door een andere partij te laten herleiden zijn. U kunt daartoe een verzoek indienen bij onze privacy-contactpersoon. U ontvangt binnen 30 dagen een antwoord op uw verzoek. Indien uw verzoek wordt ingewilligd, sturen wij u kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of die namens ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt, op het bij ons bekende e-mailadres. In een dergelijk geval kunnen wij de dienst naar alle waarschijnlijkheid niet langer voortzetten omdat de veilige verbinding van gegevensbestanden niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en andere rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Tadblu BV. Indien u bezwaar maakt, zullen wij de gegevensverwerking onmiddellijk staken in afwachting van de behandeling van uw bezwaar. Indien uw bezwaar gegrond is, zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking staken.

U hebt ook het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profilering. Wij verwerken uw gegevens niet op een zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Als u meent dat dit het geval is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

COOKIES

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst bij het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de “Analaytics” service. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker kan krachtens de toepasselijke wet- en regelgeving verplicht zijn toegang tot deze gegevens te verlenen. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derden

Indien softwareoplossingen van derden gebruik maken van cookies, wordt dit aangegeven in deze privacyverklaring.

WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Wij behouden ons het recht voor om ons privacybeleid te allen tijde te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie.
Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de manier waarop wij reeds over u verzamelde gegevens verwerken, zullen wij u daarvan per e-mail in kennis stellen.

CONTACTINFORMATIE

Tadblu BV
Dennenstraat 7
3600 Genk, België

00 32 485 865 018
info@tadblu.com

Contactpersoon voor vragen/kwesties in verband met privacy
Cynthia Buschman

Winkelwagen
Scroll naar boven

Bent u particulier?

Bent u een bedrijf?