Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Niettegenstaande andersluidende mededelingen in het verleden of de toekomst, aanvaardt de Klant uitdrukkelijk door het aanvragen van een offerte bij, het plaatsen van een bestelling bij of het sluiten van een overeenkomst met TadBlu BV, met maatschappelijke zetel te 3600 GENK (België), Dennenstraat 7, BTW BE 0672.574.739 (hierna “Tadblu”), dat op alle contractuele, precontractuele en niet-contractuele rechtsverhoudingen tussen Tadblu en de Klant uitsluitend de volgende algemene voorwaarden van toepassing zijn. Alle overeenkomsten, nevenovereenkomsten, toezeggingen en wijzigingen van de overeenkomst dienen schriftelijk te geschieden. Mondelinge wijzigingen of aanpassingen van de overeenkomst zijn nietig.

2. Een bestelling door de Klant wordt eerst bindend na schriftelijke bevestiging door Tadblu.

3. De door Tadblu overeengekomen of voorgestelde leveringstermijnen worden slechts bij wijze van inlichting verstrekt en zijn niet bindend. Indien Tadblu de voorgestelde leveringstermijn niet kan nakomen, geeft dit de klant niet het recht de bestelling te annuleren of op te schorten en geeft dit de klant geen recht op schadevergoeding, schadeloosstelling of compensatie. Vanaf de dag van de levering neemt de Klant alle risico’s met betrekking tot de producten op zich, met inbegrip van overmacht en vernietiging van producten.

4. Tadblu garandeert dat haar producten voldoen aan alle toepasselijke bindende Belgische en geharmoniseerde Europese wet- en regelgeving. Tadblu staat niet in voor de naleving van wetten, voorschriften, normen of andere eisen die afkomstig zijn uit niet-EU-landen en die binnen de Europese Unie niet van toepassing zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5. Onmiddellijk bij de levering dient de Klant de kwaliteit en kwantiteit van de producten te onderzoeken. De Klant dient Tadblu per aangetekend schrijven op de hoogte te brengen van elke zichtbare non-conformiteit of zichtbare gebreken inzake kwaliteit en kwantiteit van de producten binnen de 3 dagen na ontvangst van de goederen. Na deze termijn verliest de Klant het recht om zich te beroepen op de zichtbare niet-conformiteit of zichtbare gebreken van de producten. Klachten over verborgen gebreken dienen binnen 15 dagen nadat het gebrek is geconstateerd of geconstateerd had kunnen worden bij Tadblu schriftelijk per aangetekend schrijven te worden ingediend. Klachten geven de Klant nooit het recht om de betaling van de prijs of andere verbintenissen van de Klant op te schorten. Indien de Klant een tijdige en gerechtvaardigde klacht indient over een non-conformiteit of defect, kan Tadblu naar eigen goeddunken ofwel het non-conforme of defecte product vervangen of een andere oplossing kiezen. Voor zover de klacht binnen een redelijke termijn kan worden hersteld, heeft de Klant geen recht op welke vergoeding dan ook.

6. Bestellingen worden gefactureerd tegen prijsnoteringen en voorwaarden die gelden op het moment van de orderbevestiging door Tadblu. Behoudens andersluidende bepaling zijn alle facturen betaalbaar binnen de 15 dagen. Bij laattijdige betaling van een factuur is de Klant in gebreke zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en is de Klant vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de datum van volledige betaling rente verschuldigd tegen een rentevoet van 10% per jaar. In geval van niet-betaling of laattijdige betaling van een factuur, zal de Klant bovendien een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 € per factuur. Bezwaar tegen de factuur dient schriftelijk per aangetekend schrijven en gedetailleerd binnen de 7 dagen na factuurdatum kenbaar gemaakt te worden. Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen exclusief belastingen, BTW en andere kosten.

7. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle leveringen aan de Klant de exclusieve eigendom van Tadblu blijven zolang de Klant niet volledig aan al zijn verplichtingen heeft voldaan, met name wat betreft de volledige betaling van de prijs en alle andere kosten en interesten, indien van toepassing. Indien de Klant zijn financiële verplichtingen niet nakomt of Tadblu gegronde vrees heeft dat de Klant zijn verplichtingen niet kan nakomen, is Tadblu te allen tijde en zonder ingebrekestelling gerechtigd de onbetaalde leveringen terug te nemen of terug te vorderen. De klant is verplicht zijn volledige medewerking te verlenen aan Tadblu indien deze voornoemd recht uitoefent, teneinde een dergelijke terugname of terugvordering te vergemakkelijken.

8. In geval van overmacht is Tadblu gerechtigd haar verplichtingen op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit geeft de Klant geen recht op enige compensatie, schadeloosstelling of schadevergoeding. Tadblu zal de klant op de hoogte stellen van de omstandigheden en van haar beslissing. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer of andere verstoringen van de openbare orde, brand, materiaalbreuk, uitzonderlijke verkeersstoringen, uitzonderlijke weersomstandigheden, stakingen, uitsluitingen, storingen in de energievoorziening, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven of vertraging van derden op wie Tadblu zich voor de uitvoering van de overeenkomst heeft beroepen, b.v. voor de levering van de benodigde materialen of diensten. Deze lijst is illustratief en niet uitputtend. Met overmacht worden gelijkgesteld omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, onredelijk zwaar maken of onredelijk lang laten duren, zodanig dat uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer onder dezelfde voorwaarden kan worden verlangd.

9. Tadblu is slechts aansprakelijk voor enig direct letsel, verlies of schade indien deze is ontstaan door grove schuld van Tadblu of in geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen door Tadblu, met dien verstande dat Tadblu niet aansprakelijk is voor enig indirect, bijzonder of gevolgverlies, kosten of schade. De Klant stemt ermee in dat Tadblu geen andere aansprakelijkheid heeft met betrekking tot enig letsel, verlies of schade (direct, indirect of gevolgschade) in verband met de overeenkomst. De aansprakelijkheid van Tadblu zal in geen geval meer bedragen dan het laagste van de volgende bedragen: (1) het gefactureerde bedrag, of (2) het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij wordt uitbetaald overeenkomstig de door Tadblu afgesloten verzekeringspolissen.

10. Tadblu blijft de enige en exclusieve titularis van alle intellectuele eigendomsrechten, zoals maar niet beperkt tot handelsnamen, merken, domeinnamen, auteursrechten en bedrijfsgeheimen, op de door haar geleverde goederen. Alle documenten, informatie, knowhow, modellen en/of ontwerpen, van welke aard dan ook, die aan de klant worden verstrekt tijdens de onderhandelingen en/of de uitvoering van de overeenkomst tussen Tadblu en de klant, en/of die worden vermeld in een document van Tadblu, waaronder een orderbevestiging en een leveringsbon, dienen als vertrouwelijk te worden behandeld. Dergelijke documenten, informatie, knowhow, modellen en ontwerpen blijven eigendom van Tadblu en mogen niet aan derden worden bekendgemaakt, gekopieerd of direct of indirect, geheel of gedeeltelijk worden gebruikt voor andere doeleinden dan die waarvoor zij bestemd zijn, tenzij met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Tadblu.

11. In overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) verwerkt Tadblu gegevens ten behoeve van projectbeheer en boekhouding. In dit verband slaat Beads of Love ook de gegevens op die zijn verkregen in het kader van de zakelijke relatie met de Klant. Deze verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan (i) de wettelijke verplichtingen van Tadblu, alsmede (ii) voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tussen Tadblu en de Klant. Overeenkomstig de GDPR-wetgeving heeft de Klant altijd het recht om te verzoeken om toegang tot gegevens, inzage, rectificatie of wissing van gegevens, informatie, gegevensoverdraagbaarheid, bezwaar, beperking van de verwerking van de gegevens die op hem betrekking hebben en om op schriftelijk verzoek te worden vergeten, overeenkomstig de toepasselijke wettelijke bepalingen.

12. Alle overeenkomsten gesloten met Tadblu worden beheerst door Belgisch recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt (België) bevoegd.